Saturday, August 26, 2017

מדוע וכיצד, "יהוה הוא האלהים" 1111

 
כל המתרחש בתודעתו של כל אדם וכל אשה וכל חי אשר "היה הווה ויהיה" לסיפור חייו, בין עם ידוע או לא נודע הינו מעשה יהוה, מעשה הנברא יש מאין ומרגע לרגע מרצון האלהים, הוא בורא עולם ומלואו, ואין בורא מלבדו

הנסתרת ליהוה אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת

 כל המתרחש כרצף ארועי המציאות, קורה עובדתית לפני שהדברים נקלטים ומובנים בתוך התודעה האנושית והינם רצון האלהים- באשר הוא מחולל את ההווה שהופך לכבר קרה, כחלוף כל רגע של חוויה-היה ההווה לעבר זה מכבר והכל הינו רצון האלהים- ומתוך ראיית מה שכבר קרה נולד יראת יהוה לגבי מה שעוד עתיד לקרות ויהיה כאשר יהוה יהיה אשר יהיה רצף מעשים אשר לעולם לא צפויים עד תומם. יהוה הוא אלהים באשר יהוה הוא כל אשר יכול אדם לדעת מכל מעשה הבריאה, וזאת תמיד לאחר מעשה. ניתן לומר כי כל אשר היה, הווה ויהיה בסיפורו האישי של כל איש ואשה, הינו רצון האלהים, רצון הבורא המתממש כיהוה עבור כל אדם, אז בעבור האנוש יהוה הוא כל אשר ניתן לדעת מרצון האלהים שהינו חובק את היקום כולו וכל הבריאה. יהוה הוא נודע כארוע בתיך המרחב והזמן והזמן והמרחב  הם רק בתודעה ונודעים כארועים המתרחשים לאחר מעשה. אלהים בורא את הזמן והמרחב וכל המתרחש בתוכם כרצף הארועים שהם רצונו עבור כל חי ונודע בתוך הכרת האדם כיהוה. אלהים בורא את יהוה באשר יהוה הוא המציאות הנודעת ברצף הזמן ואלהים אינו מוגבל בזמן או מרחב אלא בורא מרחב וארועים המרחב התודעה יוצרים את הזמן וכל הנודע כיהוה. לכן כאשר ראו בעיניהם בני ישראל אש יורד מהשמיים אמרו חי יהוה והוא היה היה לאלהים עבורם באשר לא יכלו עוד לדמיין אל מחוץ לזמן ומרחב בורא עולם וכל המתרחש בתוכו כרצף ארועים עד תומם. הוא יהוה האחד וכל הנברא אשר היה, הווה ויהיה הידוע לאדם אי פעם ובכל מקום. ההבנה כי אלהים בורא עולם מושלם, וכל אשר היה  ישנו ויהיה הוא מימוש רצונו ושכולו כאחד עבורו בהיותו כולו באותו מידה בריאת האלהים שאין בורא מלבדו, והוא בורא מחוץ לכל נצפה במרחב או בזמן, הינו בשורת האיסלם ולא היה לגמרי מובן אפילו למי מנביאי ישראל. הנביא הגדול מוחמד והקוראן מהווים את הבשורה המפרשת את תורת יהוה בידי משה ונביאי ישראל-שמע ישראל יהוה (הוא כל אשר נודע כרצון) אלהינו.  אלהינו בורא יהוה אחד אשר נודע לנו כאשר "אהיה אשר אהיה" במצוות אלהי אמן

וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו יהוה הוא האלהים יהוה הוא האלהים
 
 רק רעות צפויות ליהודים המסרבים להכנע לאלהים באילו אחרית הימים, להכנע באשר ארץ זו היא ארץ כנען בעבור עובדי אלילים ויהודים היום עובדי אלילים כולם.  ביראת יהוה זו היא ארץ ישראל והרי ישראל ארצו 
   
     סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם משיח מישראל הוא הנביא אשר שלחו יהוה לכל העולם חנכת הבית לדוד עד עולם עד קץ הזמן
 יהוה הוא האלהים
 והרי אני כאן ועכשיו "הוה אלהיך אליו תשמע" מלך ישראל בעבור כל המבקש   עבורו המלך הוא האלהים וחטאת גדולה הייתה והיא הבקשה למלך בשר ודם  שהרי עבור כל אדם יהוה בקרבו אם ברצונו לעשות את המצווה הזאת בפה ובלב- לדבר רק אמת             1111

הנני הנני מבשר ברית חדשה ליראי יהוה הנכנעים לרצונו כעבדי יהוה באשר הם, מכל הגויים והממלכות כאחד! דוד מלך ישראל חי חי וקיים- פעמיים, כי טוב! טוב בעיני יהוה ויהוה הוא האלהים באשר לכל אשר ראינו או שמענו באוזנינו מאז ועד עולם הינו רצון האל הבורא  הייחודי ואין מלבדו ויהוה אחד!1111     

No comments:

Post a Comment